top of page
Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Door het registratieformulier te ondertekenen en/ of uw boeking te bevestigen, gaat u ermee akkoord dat de (email) bevestiging en/ of het registratieformulier, samen met deze Algemene Voorwaarden, een contract vormt tussen u en ons (Worldwide Success Partners BV, Hoogstraat 18A, 8531 Bavikhove, België).
2. Controleer a.u.b. of de details in deze algemene voorwaarden en (indien van toepassing) op het registratieformulier volledig en juist zijn voordat u zich aan het contract verbindt. Als u denkt dat er een fout is gemaakt, zorg er dan voor dat u ons vraagt ​​om eventuele wijzigingen schriftelijk te bevestigen, aangezien wij alleen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verklaringen en verklaringen die schriftelijk zijn gedaan door onze bevoegde werknemers en agenten.
3. Zorg ervoor dat u deze algemene voorwaarden leest en begrijpt voordat u het registratieformulier ondertekent en verzendt.
 
Vergoeding en betalingsvoorwaarden
4. U moet ons betalen als tegenprestatie voor het programma:
a) Het volledige tarief bij ondertekening van het registratieformulier door u zonder verrekening, inhouding of tegenvordering; of
b) U dient elke termijn volledig en zonder verrekening of aftrek aan ons te betalen, waarvan de voorwaarden zijn vastgelegd in het registratieformulier.
5. Als u zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden in clausule 4(a) of 4(b), behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst en uw rechten eronder op te schorten totdat de betaling is gedaan.

 
Intellectueel eigendom
6. Alle intellectuele eigendomsrechten die zijn ontwikkeld en gebruikt bij het uitvoeren van de programma's, inclusief maar niet beperkt tot Wilderness Warrior Program, The BIG Walk, Safari Leadership Experience, Wilderness Leadership Program, Ladies in Leadership programma, zijn eigendom van Worldwide Success Partners BV, Hoogstraat 18A , 8531 Bavikhove, België.
7. Bij het uitvoeren van het programma voor u, zullen de rechten op intellectueel eigendom niet aan u worden overgedragen of toegewezen, en de titel van al dergelijk intellectueel eigendom blijft bij Worldwide Success Partners BV.
8. U mag dergelijk materiaal alleen gebruiken voor persoonlijke en educatieve doeleinden. U mag niet;
a) Ons intellectueel eigendom of de materialen wijzigen; of
b) de inhoud van het programma, de diensten of de materialen kopiëren of reproduceren; of
c) De intellectuele eigendom of de materialen verkopen of aan derden ter beschikking stellen.

 

Auteursrechten
Alle afbeeldingen, tekst en ander materiaal dat op deze site wordt geplaatst, zijn onderworpen aan auteursrechten die eigendom zijn van Worldwide Success Partners BV en worden beschermd door auteursrechtwetten. Elke reproductie, hertransmissie, distributie of herpublicatie van alle of een deel van afbeeldingen, tekstprogramma's en ander materiaal op deze site is uitdrukkelijk verboden, tenzij Worldwide Success Partners BV als de auteursrechthebbende van het materiaal uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend . Alle andere rechten voorbehouden. Deze site is bedoeld om te worden onderhouden op een manier die in overeenstemming is met de auteursrechtwetten. Dienovereenkomstig mogen gebruikers geen auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site plaatsen of plaatsen, tenzij de auteursrechthebbende van het materiaal uitdrukkelijk zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend voor een dergelijke indiening.

 

Beëindiging & Terugbetalingen
9. Het contract tussen u en ons wordt automatisch beëindigd na voltooiing van de levering van het programma dat u op het registratieformulier door ons hebt geboekt in overeenstemming met het contract.
10. U kunt deze overeenkomst binnen veertien (14) werkdagen na de ingangsdatum zonder enige aansprakelijkheid (“Afkoelperiode”) schriftelijk beëindigen door ons een schriftelijke opzeggingsmelding te bezorgen of te verzenden (inclusief elektronische post) via e-mail: info @worldwidesuccesspatrners.com (“Annuleringskennisgeving”). We zullen u alle bedragen of een deel daarvan terugbetalen die u aan ons hebt betaald in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden onder deze overeenkomst. Als een terugbetaling van ons aan u verschuldigd is, zullen we deze binnen 15 werkdagen verwerken.
11. Als u het contract na de afkoelingsperiode beëindigt, vindt er geen restitutie plaats op ontvangen gelden en brengen wij u kosten in rekening volgens het volgende annuleringsbeleid:
a. Tot 16 weken voor aanvang van het programma: 25% van het volledige bedrag wordt in rekening gebracht.
b. Vanaf 16 weken tot 10 weken voor de startdatum van het programma; Er wordt 40% in rekening gebracht.
c. Vanaf 10 weken tot 6 weken voor de startdatum van het programma; Er wordt 60% in rekening gebracht.
d. Vanaf 6 weken tot 31 dagen voor de startdatum van het programma; 70% wordt in rekening gebracht.
e. Minder dan 30 dagen voor de startdatum van het programma; 100% wordt in rekening gebracht.
12. Indien u het contract beëindigt nadat het evenement is begonnen, vindt geen restitutie plaats.
 
Immigratie- en visumvereisten
13. U blijft volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van en voldoet aan de huidige immigratiewetten en visumvereisten van het land dat u van plan bent te bezoeken. Worldwide Success Partners BV kan hierbij niet helpen. Neem contact op met het reisbureau van uw voorkeur of de lokale overheid voor verdere hulp.

 

Vrijwaringsverklaring
Ik, ondergetekenden, vrijwaar hierbij Worldwide Success Partners BV en alle lokale programma-aanbieders die door hen zijn ingehuurd en alle werknemers, agenten of rechtverkrijgenden van Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders tegen overlijden, letsel of ziekte opgelopen of geleden door mijzelf, of diefstal, verlies of schade aan eigendommen in mijn bezit tijdens het programma uitgevoerd door Worldwide Success Partners BV in samenwerking met hun lokale programma-aanbieders of enige werknemers, agenten of rechtverkrijgenden van Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt en of dit het gevolg is van nalatigheid van Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders of enige werknemers, agenten of rechtverkrijgenden van Worldwide Success Partners BV en lokale programma-aanbieders.
 
Verder erken ik dat het wilderniskamp niet omheind is en zich in een gebied bevindt waar potentieel gevaarlijke dieren vrij rondlopen. Ik, ondergetekende, vrijwaar hierbij Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders en alle werknemers, agenten of rechtverkrijgenden van Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders tegen overlijden, letsel of verlies geleden of geleden door mijzelf, hetzij op te voet of in voertuigen, vanwege het gedrag van deze wilde dieren. Verder erken ik dat het programma zich afspeelt in een malaria-endemisch gebied en dat mij is geadviseerd antimalariamaatregelen te nemen. Ik erken dat eventuele gemaakte medische kosten voor mijn eigen rekening zijn.
Ik erken verder dat als ik deelneem aan het gebruik van illegale drugs, ik zal worden verzocht het programma onmiddellijk te verlaten, zonder voorziening voor restitutie van de programmakosten. Als ik alcohol drink, verbind ik me ertoe dit op een verantwoorde en gereguleerde manier te doen en mocht ik, zoals bepaald door de trainingsinstructeurs, andere deelnemers of personeel storen of storen vanwege overconsumptie van alcohol, kan ik worden gevraagd om het programma onmiddellijk te verlaten, zonder voorziening voor restitutie van programmagelden. Ik verbind me er verder toe om altijd gehoor te geven aan elk redelijk bevel, bevel, verzoek of verzoek dat aan mij kan worden gedaan in het belang van mijn eigen persoonlijke veiligheid of de veiligheid van anderen in wiens gezelschap ik me kan bevinden, in elk stadium van het programma door een werknemer, agent of toegewezen persoon van Worldwide Success Partners BV en/of de lokale programma-aanbieders.
 
Overmacht
Als de prestatie of prestatie zoals bedoeld in deze overeenkomst wordt verhinderd of geannuleerd vanwege een overmacht, een onvermijdelijk ongeval, brand, stroomuitval, overstroming of enige andere calamiteit, of als gevolg van stakingen, uitsluitingen of andere gebeurtenissen buiten de directe controle van alle partijen, dan kan de organisator naar eigen keuze en zonder discussie het optreden uitstellen vanaf de oorspronkelijke uitvoeringsdatum.
 
Overig

1. Alle mededelingen dienen te geschieden op het adres vermeld op het registratieformulier (artikel 10 van de algemene voorwaarden).
2. Het niet uitoefenen van of vertraging bij het uitoefenen van een bevoegdheid of recht van een partij houdt niet in dat afstand wordt gedaan van die bevoegdheid of dat recht, en evenmin sluit een enkele uitoefening van een bevoegdheid of recht een andere of verdere uitoefening ervan uit; of de uitoefening van enige andere bevoegdheid of recht. Van een bevoegdheid of recht kan alleen schriftelijk afstand worden gedaan, ondertekend door de partij die aan de afstandsverklaring gebonden is.
3. Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig en niet-afdwingbaar wordt beschouwd of in strijd is met een regel, statuut, verordening of voorschrift, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.
4. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen. Alle voorafgaande afspraken, akkoordverklaringen of toezeggingen worden opgeschort.
5. Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden heeft geen enkel recht op grond van of in verband met eventuele claims voortkomende uit de uitvoering van het programma.
6. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en u en wij gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
7. Geen enkele bepaling in het contract heeft invloed op uw wettelijke rechten.

Payment Methods

Betaalmethodes

• Credit / Debit Cards
• PAYPAL

• Offline Payments

bottom of page